Privacyregeling

Voor woning-zoeker.nl is een verantwoorde en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van deze website in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de opslag, verwerking en eventuele overdracht van deze gegevens handelt woning-zoeker.nl volgens het in genoemde wet bepaalde. woning-zoeker.nl is aan te merken als “verantwoordelijke” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor het gebruik van onderdelen van deze website, waaronder de inschrijving van zoekers, zal woning-zoeker.nl bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. woning-zoeker.nl heeft voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens een functionaris voor de gegevensbescherming aangewezen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).

Beveiliging van gegevens

Woning-zoeker.nl tracht de gegevens van gebruikers zowel online als offline optimaal te beveiligen. Slechts geselecteerde medewerkers hebben toegang tot de informatie die de gebruikers doorgeven aan woning-zoeker.nl. heeft de hiervoor bedoelde medewerkers een geheimhoudingsplicht opgelegd. De opslag en doorgifte van gebruikersgegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken. Op gevoelige gebieden, zoals bij het op de website gebruikte betalingssysteem, hanteert woning-zoeker.nl een hoog veiligheidsniveau om de persoonsgegevens te beschermen. Op een aantal pagina’s van de woning-zoeker.nl website kan men doorklikken naar websites van derden, die mogelijk een afwijkende privacybeleid hanteren. woning-zoeker.nl is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt daarvoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Vastleggen en gebruik van gegevens

Bij het gebruik van bepaalde onderdelen van de website dienen bepaalde persoonsgegevens te worden ingevuld en verstuurd aan woning-zoeker.nl. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de website, alsmede voor het onderhouden van de (contractuele) relatie tussen woning-zoeker.nl en de gebruiker. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens voor correspondentie, het onderhouden van contacten, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen en om de gebruiker te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die mogelijk binnen zijn interessegebied vallen. woning-zoeker.nl bewaart de door de gebruiker aan haar toevertrouwde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de door haar beoogde doeleinden. Ten aanzien van bezoekgegevens voor statistische doeleinden en optimalisatie van de website geldt dat de verzamelde informatie in de regel niet te herleiden is naar individuele gebruikers.

Overige

Ons privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van gebruikers op of via andere websites worden verzameld of verwerkt. woning-zoeker.nl behoudt zich het recht om deze privacyregeling te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze regelmatig te controleren.

Gebruik van cookies

Woning-zoeker.nl kan gebruik maken van zogeheten “session cookies”. Deze cookies zijn bedoeld om het gebruik van de website te vergemakkelijken en worden bij het afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen aan info@woning-zoeker.nl of een verzoek daartoe te richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaand correspondentieadres. De gebruiker beschikt voorts over een inzage-, verbeterings- en eventueel verwijderingsrecht van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

woning-zoeker.nl
Functionaris voor de Gegevensbescherming