Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: “voorwaarden”) aandachtig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website of onderdelen daarvan te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te zijn. Bepaalde onderdelen van de website zijn slechts tegen betaling van een vergoeding te gebruiken. Wanneer daarvan sprake is zal Woning-Zoeker.nl de gebruiker hiervan in kennis stellen en de gebruiker informeren over de hoogte van de te betalen vergoeding en de transactievoorwaarden. Woning-Zoeker.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Lees deze voorwaarden daarom regelmatig. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde of aangepaste voorwaarden als u de website of onderdelen daarvan gebruikt nadat deze wijzigingen en aanpassingen zijn gepubliceerd. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of één of meerdere onderdelen daarvan, dient u geen gebruik te maken van deze website. Op de toegang tot en het gebruik van sommige onderdelen van deze website zijn aparte voorwaarden van toepassing, zoals onze Privacyregeling. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op deze voorwaarden.

Informatie op de website

Woning-Zoeker.nl spant zich in om de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie zo goed mogelijk te bewaken, maar kan haar niet garanderen. Met name controleert Woning-Zoeker.nl de door gebruikers op deze website geplaatste informatie niet op haar inhoud. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website. Woning-Zoeker.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of be- schikbaarheid van deze websites of bronnen. Woning-Zoeker.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dan wel advertenties, producten, diensten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen. Het is u slechts toegestaan een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Woning-Zoeker.nl, waarbij de website binnen de kaders van Woning-Zoeker.nl verschijnt) aan te brengen, indien Woning-Zoeker.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan privacy@Woning-Zoeker.nl. Woning-Zoeker.nl is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van gebruikers. Deze zijn voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Woning-Zoeker.nl voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de website. Gebruikers raden wij aan voorzichtig te zijn met het afgeven van persoonlijke informatie aan andere gebruikers. Onder Privacyregeling wordt u geïnformeerd op welke wijze Woning-Zoeker.nl persoonsgegevens verwerkt die door u via de website aan Woning-Zoeker.nl ter beschikking worden gesteld. Alle aanbiedingen en offertes op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in de aanbieding of offerte.

Beveiligde onderdelen van de website

U dient er van uit te gaan dat alle communicatie en informatie (behalve persoonsgegevens, op het versturen en verwerken van welke gegevens onze Privacyregeling van toepassing is) die u op deze website of de onderdelen daarvan plaatst dan wel via deze website of de onderdelen daarvan verstuurt openbaar is en derhalve niet vertrouwelijk. Woning-Zoeker.nl zal deze informatie als dusdanig behandelen. Indien u communicatie en/of informatie als vertrouwelijk beschouwt, plaats deze dan niet op de website of onderdelen daarvan dan wel verstuur deze niet via de website of onderdelen daarvan.
Toegang tot en gebruik van wachtwoord beveiligde onderdelen van de website is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Gebruikers die ongeautoriseerd toegang proberen te verkrijgen tot dergelijke onderdelen van de website zijn strafbaar. Woning-Zoeker.nl behoudt zich het recht voor met de bevoegde autoriteiten samen te werken om dergelijke strafbare feiten tot een oplossing te brengen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Woning-Zoeker.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website of onderdelen daarvan, de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch van websites die op enigerlei wijze met deze website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. Woning-Zoeker.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de toegang tot en het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of onderdelen daarvan noch het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op of via de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woning-Zoeker.nl en/of haar leidinggevenden. In voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Woning-Zoeker.nl te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade. Woning-Zoeker.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot alle andere kwesties in verband met de website of onderdelen daarvan. Woning-Zoeker.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via deze website worden aangeboden.

Woning-Zoeker.nl garandeert niet dat de op of via de website aangeboden informatie en materiaal actueel, compleet en/of accuraat is. Woning-Zoeker.nl garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Woning-Zoeker.nl garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Woning-Zoeker.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met foutieve en/of gebrekkige informatie en/of virussen. U vrijwaart Woning-Zoeker.nl en derde partijen van alle schade geleden als gevolg van uw niet nakomen van deze voorwaarden of onderdelen daarvan dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van de website of onderdelen daarvan.

Overige bepalingen

Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig zijn, vernietigbaar of onuitvoerbaar zijn op grond van wettelijke bepalingen, zal dit geen gevolgen hebben voor de andere bepalingen, de uitvoerbaarheid daarvan of de rechtsgeldigheid daarvan. Woning-Zoeker.nl kan, maar is daartoe niet verplicht, in de plaats van zo’n nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling, een andere bepaling opnemen die een dergelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert als rechtens mogelijk is.
Toegestaan gebruik

U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Gebruikers mogen, onder meer, andere gebruikers en/of derden niet hinderen of schade toebrengen. Het is u, onder meer, niet toegestaan om de (inhoud van de) website of onderdelen daarvan te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Woning-Zoeker.nl en/of derden; b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; c) het verspreiden van uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard; d) het gebruik van racistische of anderszins kwetsende namen; e) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; f) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website; g) het verspreiden of anderszins beschikbaar stellen van virussen of schadelijke programmatuur. Bovenstaande uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van Woning-Zoeker.nl – onmiddellijk van de website worden verwijderd. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woning-Zoeker.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken, openbaar te maken, te verspreiden en/of te exploiteren.

Inschrijving en vergoeding

Indien en voorzover op de website diensten worden aangeboden waarvoor een vergoeding overeenkomstig de tarieven van Woning-Zoeker.nl dient te worden voldaan, zal betaling plaatsvinden via een online betaaldienst of op een andere door Woning-Zoeker.nl te bepalen wijze (hierna aangeduid als “betalingssysteem”). Woning-Zoeker.nl kan geen enkele garantie bieden voor het foutloos en continue functioneren voor het betalingssysteem, of onderdelen van de website waar het betalingssysteem betrekking op heeft en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Woning-Zoeker.nl benadrukt dat aan de eventueel aan inschrijving als zoeker van (bedrijfs)huisvesting verbonden kosten geen recht op plaatsing of toewijzing van huisvesting kan worden ontleend. Evenmin bestaat een recht op restitutie van die kosten. Mogelijk onderdeel van inschrijving is het uitvoeren van een credit check, waarbij wordt gekeken naar (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren.
Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en de verschillende onderdelen daarvan (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, geluid, programmatuur) berusten uitsluitend bij Woning-Zoeker.nl en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders die in verband staan met de website en Woning-Zoeker.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Woning-Zoeker.nl.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Woning-Zoeker.nl en/of haar leveranciers, behoudt Woning-Zoeker.nl zich het recht voor de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
Indien Woning-Zoeker.nl op de hoogte wordt gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende hyperlinks op de website dan heeft Woning-Zoeker.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links – na onderzoek – te verwijderen. Indien u van mening bent dat de website of onderdelen daarvan dan wel een website waarnaar op deze website een hyperlink is aangebracht (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende hyperlinks bevat, informeert u ons dan via info@Woning-Zoeker.nl.

Ongevraagde informatie

Indien u ongevraagd materiaal en/of ideeën, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, beelden, geluid, programmatuur of andere informatie aan Woning-Zoeker.nl stuurt of op de website achterlaat, draagt u de rechten van intellectuele eigendom hierop over aan Woning-Zoeker.nl en vrijwaart u Woning-Zoeker.nl van aanspraken van derden in dit opzicht. Woning-Zoeker.nl is onder andere gerechtigd deze bijdragen in de ruimste zin te gebruiken, te kopiëren en commercieel te exploiteren zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Beëindiging

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat Woning-Zoeker.nl, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding, uw toegang tot en gebruik van de website of onderdelen daarvan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande aankondiging kan beëindigen als Woning-Zoeker.nl van mening is dat u deze voorwaarden of onderdelen daarvan niet bent nagekomen.
Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Woning-Zoeker.nl en u/derden naar aanleiding van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Ten aanzien van geschillen met consumenten zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.

U kunt een e-mail sturen naar info@Woning-Zoeker.nl om ons BTW-nummer op te vragen.